O nama

Kooperacija

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj nastoji u okviru svojih mogućnosti ostvariti što bolju i uspješniju saradnju sa državnim institucijama kao i drugim vjerskim i crkvenim zajednicama u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sa nekim od navedenih aktera Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj ima iza sebe uspješnu dugogodišnju saradnju. Ovdje ćemo spomenuti najvažnije inicijative, procese i projekte u koje je uključena naša Zajednica.

Njemačka konferencija o islamu (Deutsche Islam Konferenz - DIK)

Njemačka konferencija o islamu predstavlja najznačajniji forum za dijalog između države i muslimana, ali i platformu za dijalog među samim muslimanima. Ova platforma uspostavljena je 2006. g. pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Savezne Republike Njemačke a Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj od samog početka dio je ovog foruma.

Rad DIK-a je organiziran u plenumu jedanput godišnje kao i u radnim grupama prema programu rada u

tromjesečnim ciklusima ili češće. U svakom mandatnom periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova trasira put i skupa sa krovnim organizacijama muslimanskih zajednica određuje teme kojima će se ova platforma u narednom periodu baviti. To pruža mogućnost muslimanskim zajednicama da iznesu svoje viđenje cjelokupne društveno-političke situacije u Njemačkoj i na taj način aktivno doprinesu njenom kreiranju. 

Islamski stručni centar za socijalne usluge (Islamisches Kompetenzzentrum für Wohlfahrtspflege – IKW

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je jedna od sedam krovnih islamskih organizacija u Njemačkoj koje su 2016. g osnovale stručni centar za socijalne usluge. Udruženje se deklarira kao organizaciona platfoma krovnih muslimanskih organizacija za podršku socijalnim programima muslimanskih zajednica na saveznom nivou u Njemačkoj.

Ciljevi ove organizacije su između ostalog da informiše članice, Krovne organizacije, IKW-a o socijalnim uslugama u dobrotvornom radu, da podrži i pomogne dobrotvorne i socijalne ustanove u okviru njihovih aktivnosti, da pomogne na umrežavanje i ostvarivanje kontakata sa javnim ustanovama, da se brine o potrebnoj edukaciji udruženja u oblasti socijalnih usluga, da istima pruži podršku i pratnju u uključivanju u organizacione procese na saveznom i pokrajinskom nivou,

Komisija za islamsku vjeronauku u NRW

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je preko Medžlisa IZ-e Bošnjaka u NRW uključena u Komisiju za islamsku vjeronauku u ovoj njemačkoj pokrajini. (Kommission für den islamischen Religionsunterricht in NRW) Komisija je svoj rad započela u junu 2021. godine. Pored IZBNJ, redovni članovi komisije su turske zajednice Ditib, Islamrat, VIKZ, marokanska organizacija BMG i albanska zajednica UIAZD. Komisija usko sarađuje sa Ministarstvom obrazovanja pokrajine NRW.

Glavni zadatak komisije jeste izdavanje dozvola (idžaza) za rad u školama budućim nastavnicima islamske vjeronauke, učešće pri izradi nastavnih planova i programa, odobravanje udžbenika i ostala pitanja vezana za islamsku vjeronauku.

Sunijsko školsko vijeće – Stiftung Sunnitischer Schulrat BW

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj igra važnu ulogu i u Fondaciji Sunijskog školskog vijeće koja je osnovana 1. avgusta 2019. Svrha njenog osnivanja je organiziranje islamske vjeronauke kao redovnog predmeta u javnim školama u Baden-Württembergu u okviru Ustava i Zakona o školstvu.

Fondacija se sastoji od izvršnog odbora kojeg čine pet članova od kojih je i jedan član ispred IZBNJ. Odbor je nadležan za usvajanje i donošenje obrazovnih planova, usvajanje nastavnog materijala i vjerskih udžbenika, te izdavanje Idžaze (dozvole za predavanje islamske vjeronauke).  Pored odbora, Fondacija ima i arbitražnu komisiju (Schiedskommission)  koja ako je potrebno ima pravo da  preispita odluke odbora i da ih vrati na ponovno razmatranje kao i da pruži potporu i ponudi neka druga rješenja.

Dialog Forum Islam - Hessen

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj dio je i novoosnovanog Dialog foruma u Hessenu. Forum je osnovan pod pokroviteljstvom pokrajinskog Ministarstva za integracije a po uzoru na već postojeću razmjenu mišljenja i stavova koje država ima sa kršćanskim crkvama. Cilj ovog Foruma je muslimanske vjerske zajednice i udruženja čvršće uvezati u politiku integracija pokrajinske vlade.

SUEM - DIK

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj je u periodu od 2016 do 2021 bila aktivno uključena i u projektu SUEM-DIK. Radi se o socijalno-društvenom projektu, koji je koncipiran kao podrška volonterskom radu u islamskim organizacijama u SR Njemačkoj, a u oblastima rada sa izbjeglicama i ostalim migrantskim zajednicama. Projekat se sprovodio pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke i Njemačke islamske konferencije. Nosilac projekta bio je Goethe institut. U sklopu ovog projekta u našim džematima održane su mnogobrojne radionice, predavanja, izleti i ostale aktivnosti.

Koordinationsrat der Muslime (KRM)

KRM se u odnosu sa saveznim i državnim vlastima stara o elementarnim pitanjima i pravima muslimana i često služi kao prvi sagovornik i adresat po pitanjima islama za savezne i državne vlasti. Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj nije oficijelni član ovog foruma ali sa KRM-om u cijelini kao i sa članicama KRM-a kojeg čine Ditib, IR, ZMD, VIKZ i UIAZD ima intenzivnu saradnju pogotovo kada su u pitanju stvari od opšteg interesa muslimana.

Pretplatite se na naš newsletter