Islam u Njemačkoj – Značajni susreti u Berlinu

Kancelarka Angela Merkel i hfz. Benjamin Idriz

Pitanje islama u Njemačkoj predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja kojemu se vlada SR Njemačke na čelu sa kancelarkom Merkel u narednom periodu želi jače posvetiti.

Savjetovanje u Kanzleramtu

Tako je na poziv kancelarke Merkel hafiz dr. Benjamin ef. Idriz, imam iz njemačkog grada Penzberga, prisustvovao savjetovanju koje je upriličeno u Kanzleramtu, zgradi kancelarskog ureda u Berlinu, u utorak, 25. septembra 2018. godine.  Višesatnom savjetovanju u malom krugu su kao predstavnici države, pored kancelarke, prisustvovali ministar Horst Seehofer iz Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove, domovinu i izgradnju (BMI), te tri državna sekretara. Pored hafiza Idriza, iz akademskih i društvenih krugova muslimana u Njemačkoj, prisustvovalo je još nekoliko istaknutih ličnosti. Savjetovanje je obuhvatalo tri tematska kompleksa: (1) uloga džamije i muslimanske zajednice, (2) uloga imama, teologa i njihovog obrazovanja i (3) islamska vjeronauka u školama.

Zahvalivši kancelarki na pozivu, hafiz Idriz je istakao da ga raduje činjenica da se rad imama u Njemačkoj – kao i njegov rad osobno – prati i da mu se pridaje značaj. Hafiz je u svom izlaganju naveo grad Penzberg kao primjer uspješne i potpune integracije džemata u lokalnu sredinu, istakavši da su takvom stanju u značajnoj mjeri doprinijeli i muslimani, njegujući otvorenost i susretljivost, kao i spremnost da se integrišu. Pozvao je kancelarku da napokon posjeti “njemačku dzamiju” u Penzbergu čije je otvorenje upriličeno 2005. godine, upravo na dan kada je i Angela Merkel izabrana na čelo vlade SR Njemačke. 

U izlaganju koje je kancelarka Merkel sa velikim interesovanjem pratila, hafiz Idriz se posebno dotakao pitanja izobrazbe imama na njemačkom jeziku za potrebe džemata u Njemačkoj. Istakao je značaj uspostavljanja odgovarajuće institucije koja će vršiti navedenu izobrazbu, a koja bi trebala biti trajno finansijski i kadrovski osposobljena. Kao konkretno primjenjive i uspješne modele naveo je Gazi Husrev-begovu Medresu i FIN u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, te medresu koja djeluje u sklopu zagrebačke džamije u Hrvatskoj. U tom kontekstu je predstavio inicijativu za formiranje Akademije za obrazovanje i doškolovavanje imama u Minhenu, sa molbom da Vlada razmotri zahtjev za podršku koji joj je po tom pitanju upućen. Hafiz Idriz je iskoristio priliku da predstavi inicijativu za organiziranje konferencije imama u Njemačkoj s ciljem da se upriliči javni diskurs o svim važnim teološkim pitanjima i izazovima koji se tiču muslimana u Njemačkoj. 

Ministarstvo za unutrašnje poslove, domovinu i izgradnju izrazilo je spremnost da logistički pomogne takav jedan projekat. Idriz se dotakao i Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj (IZBNj) te njezinog položaja unutar struktura Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na kraju susreta je uručio kancelarki Merkel levhu na kojoj je arapskim riječima u kaligrafskom stilu ispisano njezino ime, svoju posljednju knjigu o Božijem poslaniku Muhammedu a.s,  te međureligijski projekat, knjigu “One” autora Mirnesa Kovača.

DIK Deutsche Islam Konferenz – Njemačka konferencija o islamu

Dr. Markus Kerber i Edin Atlagić

Kako njemačka vlada privodi kraju pripreme za DIK – Deutsche Islam Konferenz (Njemačka konferencija o islamu), u Ministarstvu za unutrašnje poslove, domovinu i izgradnju u Berlinu, upriličen je radni sastanak sa predstavnicima muslimanskih zajednica u Njemačkoj koje su zastupljene u DIK.

Domaćin sastanka je bio državni sekretar dr. Markus Kerber, koji je prisustvovao i savjetovanju u Uredu kancelarke, a koji je sa svojim štabom zadužen za organizaciju i koncepciju DIK u novom mandatnom periodu. Značajno je istaći da je dr. Kerber organizirao prvu DIK, koju je 2006. godine uspostavio tadašnji ministar Wolfgang Schäuble, s ciljem da se traga za rješenjima trajne integracije islama i muslimana u svim sferama društvenog života i društvene zajednice u Njemačkoj. DIK od tada predstavlja najznačajniju dijalošku platformu njemačke države sa predstavnicima muslimana u Njemačkoj. Iz njezinog rada su proizašle brojne incijative za pospješivanjeprocesa integracije islama u njemačko društvo, koje su u međuvremenu postale sastavni dio njemačke svakodnevnice.

Jedan od ciljeva DIK u narednom mandatnom periodu je da široj javnosti predstavi realnu sliku islama i muslimana u Njemačkoj sa posebnim osvrtom na njihov značajan doprinos društvenoj zajednici. DIK treba da doprinese jačanju osjećaja zajedništva („Wir-Gefühl“) u društvu i boljem međusobnom upoznavanju i razumijevanju. 

Jedno od najznačajnijih pitanja, kojem će se DIK u narednom periodu baviti, je svakako i pitanje identiteta muslimana u Njemačkoj. Pojam„domovina“ (Heimat) će se posebno naći nadnevnom redu. Na ovom polju se očekuje otvorena i široka unutarmuslimanska debata o tome gdje i kako muslimani u Njemačkoj vide svoju domovinu i koje osjećaje gaje za nju. Pitanje izobrazbe i doškolovavanja imama je drugo značajno pitanje gdje država želi da razgovara sa predstavnicima muslimana o konkretnim i primjenjivim modelima i rješenjima.

Predstavnik IZBNj u DIK, Edin Atlagić, izrazio je zadovoljstvo naznačenim temama kao i nadu da će konferencija u narednoj fazi uspjeti da da povijesne i pozitivne rezultate i impulse za pospješivanje integracije muslimana i islama u Njemačkoj. Pozdravio je planiranu debatu o identitetu i domovini jer se navedena debata među muslimanima i unutar džemata vodi sve intenzivnije. Pozvao je predstavnike države da se u sklopu DIK, u odgovarajućoj formi posebno tretira zabrinjavajući porast rasizma i rastističkih napada na muslimane i njihove institucije proteklih godina.

Nema komentara.

Upišite komentar