Islamske teme

Šta je sadekatu-l-fitr?

Šta je sadekatu-l-fitr? Šta je sadekatu-l-fitr?

Zekat

|

Ko je obavezan dati sadekatu-l-fitr?

Sadekatu-l-fitr je vadžib, vjerska obaveza kojom se obavezuje svaki slobodan musliman koji posjeduje nisab preko osnovnih prehrambenih namirnica, tj. višak hrane koji ostane nakon jednodnevne ishrane. Dakle, svaki musliman kojem ostane hrane – i za druge dane – nakon jednodnevne ishrane (sebe i članova svoje porodice) dužan je dati sadekatu-lfitr! Dnevni jelovnik kod nekoga je oskudniji, a kod nekoga bogatiji. Davanje sadekatu-l-fitra veže se za izdržavatelja porodice i izvršava se shodno njegovim imovinskim mogućnostima.

Kada i gdje se izvršava obaveza sadekatu-l-fitra?

Obaveza sadekatu-l-fitra izvršava se isključivo tokom ramazana, može se dati od njegova početka pa sve do prije klanjanja bajram-namaza. Zbog bereketa posljednje trećine ramazana kod nas je praksa da se tada izdvaja sadekatu-l-fitr. Izdvajanje vitara nakon klanjanja bajram-namaza se tretira kao obična sadaka. Obaveza sadekatu-l-fitra se izvršava u džematu u kojem osoba živi i pripada. U slučaju potrebe, odnosno nemogućnosti uplate u mjestu u kojem se živi, dozvoljeno je opunomoćiti drugoga da izvrši obavezu i uplati sadekatu-l-fitr u mjestu gdje opunomoćenik živi, ali da se pri tom ispoštuje visina vitara za opunomoćitelja prema njegovoj tarifi.

Šta se daje i koliko na ime sadekatu-l-fitra?

Propis sadekatu-l-fitra sprovodi se u djelo udjeljivanjem određenog iznosa. Iznos koji je bio obavezan po osobi u vrijeme poslanika Muhammeda, a.s., je jedan sa’ hrane, ili jedan sa’ ječma, datula, sira, ili grožđica na ime sadekatu-lfitra. Nakon tog perioda, u vremenima koja slijede, ovisno o samim okolnostima kao i potrebama primaoca, sadekatu-l-fitr se izdvaja u protuvrijednostima drugih prehrambenih artikala (u kukuruzu, i drugim žitaricama) kao i u novcu. U našem vremenu, visina iznosa sadekatul-fitra, zasebno za svaki ramazan, utvrđuje se i određuje odlukom Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Polazna osnova za određivanje godišnje visine sadekatu-l-fitra su vrijednosti utvrđene u prethodnoj godini i aktuelne cijene prehrambenih proizvoda. Na osnovu jednodnevne ishrane obveznika, prema sadržaju njegovog dnevnog jelovnika, određene su tri kategorije sadekatu-l-fitra: za one slabijeg imovinskog stanja, za osobe srednjeg imovinskog stanja i za imućnije osobe.

Kome se daje sadekatu-l-fitr?

Pravo na sadekatu-l-fitr ima osoba koja je musliman i spada u jednu od osam kategorija spomenutih u 60. ajetu sure Et-Tewbe. Dakle, primaoci sadekatul-fitra su iste one kategorije društva kojima se daje i zekat. Tako se prema stavu hanefijskog mezheba, primjenjuju propisi koji važe za zekat i u pogledu organizacije sadekatu-l-fitra, što u našim okolnostima znači u Bejtu-l-mal.

Ko ima pravo organizovati izvršavanje vjerskih propisa?

U našoj zemlji, organizaciju vjerskog života, odgovornost i tumačenje ibadetskih propisa, prikupljanje i distribuciju zekata i sadekatu-lfitra vodila je i vodi Islamska zajednica. Smisao kur’anskog ajeta ‘’O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim…’’ (En-Nisa, 59.) ukazuje da ulu-l-emr (najodgovornija institucija za tumačenje i primjenu propisa Islama) ima pravo organizovati izvršavanje vjerskih propisa na način koji odgovara interesu zajednice muslimana, a obaveza vjernika je da im se pokoravaju i prihvate to uređenje, ukoliko odluke pretpostavljenih nisu u suprotnosti sa intencijama Šerijata. Naredba ‘’pokoravajte se’’ podrazumijeva obavezu izvršavanja naredbi pretpostavljenih, a onaj ko, eventualno, ne priznaje ulu-l-emr i njegove smjernice, on na sebe preuzima odgovornost svoje odluke, kao i ispravnost obavljenog ibadeta.

Povratak na arhivu
Pretplatite se na naš newsletter