IZ Stuttgart: Održana 25. džematska skupština

skupstina1U nedjelju, 26. Januara 2014.g, održana je 25. po redu redovna džematska skupština Islamske zajednice Stuttgart, na kojoj su svoje izvještaje o radu, aktivnostima i stanju džemata podnijeli predsjednik Dr. Ferid Kugić, imam Hamza Subašić, sekretarica Selma Berbić, blagajnik Jusuf Julević i predsjednik Kontrolne komisije Mehudin Slatina, a koje je, nakon diskusija, verificirala džematska Skupština. Skupštinu je vrlo vješto i uspješno moderirao član džemata Bekir ef. Šuško.

U svom izvještaju predsjednik džemata Dr. Ferid Kugić je govorio o odnosima džemata sa strukturama sredine u kojoj se nalazi, odnosima sa državnim organima, crkvenim organizacijama i obrazovnim institucijama, BH konzulatom u Stuttgartu, džematima u svome okruženju i džematima IZ Bošnjaka u Njemačkoj, te raznim drugim udruženjima i asocijacijama, konstatujući da su ti odnosi na zadovoljavajućem nivou. Istakao je posebnu saradnju sa Katoličkom akademijom u organiziranju raznih seminara, simpozijuma, debata i predavanja sa različitim temama i sadržajima, kao i sa Kršćansko islamskim cafeom i zajedničkim druženjima.

Što se tiče stanja unutar džemata naglasio je kako su odnosi, ambijent i atmosfera u džematu izuzetno dobri, naravno uz postojanje određenih izazova, nesporazuma, a kadkad i iskušenja, koja Skupština kao najviši organ džemata treba da (raz)riješi. Ti nesporazumi su rezultat različitih gledanja na problematiku jednog složenog džemata, s jedne, te nesnalaženja mlađih članova upravnoga odbora na planu izvršavanja postavljenih zadataka pred njih, s druge strane.

„Važno je, kako je istakao Dr. Kugić, da su se aktivnosti džemata, kao redovno obavljanje svakodnevnih namaza, izvođenje islamske nastave u vrtiću, mektebu i Vikend medresi, održavanje redovnih predavanja, rad sa mladim i odraslima, razne humanitarne aktivnosti, redovna sedmična druženja i ostalo, odvijale redovno i na kvalitetan način. Da smo ostvarili, od prošle Skupštine, sebi zacrtani cilj i prešli broj od 500 osoba ili porodica u našem članstvu, da od samog osnutka do danas poslujemo pozitivno i da su rezultati rada, rasta i razvoja našega džemata jasno vidljivi“.

Radovi unutar našeg objekta ili Centra u Kessel Str. su skoro privedeni kraju, a u dvorištu nam ostaje još nekoliko važnih detalja.

Dr. Kugić je upoznao prisutne džematlije da je izvršena prodaja objekta u Glocken Str., i da će se i dalje koristiti u islamske svrhe, tj. ostaće u njemu džamijske i druge prateće prostorije. Obzirom da su dobijena sredstva vakuf, Kugić je naglasio i upozorio da će se ona koristiti isključivo uz saglasnost nadležnih organa džemata ito u projekte od vitalnog džematskog ineteresa.

Na kraju svoga izvještaja predsjednik Kugić je iznio detalje zacrtanog plana kojeg je potrebno realizirati u budućnosti. Spomenuo je da će džemat uskoro vratiti i preostale pozajmice džematlijama i tako se definitvno riješiti i preostalog duga.

Nakon nekoliko kratkih diskusija i postavljenih pitanja izvještaj predsjednika je jednoglasno usvojen.

Izvještaj imama H. Subašića

U svom obimnom, detaljnom i preciznom izvještaju imam Hamza Subašić je na samom početku istakao ciljeve postojanja, rada i djelovanja džemata. Ti ciljevi su:

–        Podizanje islamske svijesti i čuvanje islamskog identiteta, kroz pojedinca, brak, porodicu i naravno džemat.

–        Što bolje upoznavanje sa islamom i njegovim učenjem.

–        Autentično predstavljanje islama slijedeći srednji put i čuvajući se svake vrste ekstremizma, isključivosti i krajnosti, i aktivno sudjelovanje u društvu u kojem živimo.

–         Ukratko rečeno, izgradnja zdrave islamske ličnosti, uspješne i čvrste bračne zajednice, kompaktne porodice, organiziranje homogenog džematskog života, korektan odnos prema sredini u kojoj živimo i svijest o pripadnosti islamskome ummetu.

Napomenuo je kako je džemat sa svojim članstvom prešao brojku od 500 članova, što je bio zacrtani kratkoročni cilj, i da se sada komotno može zvati Islamskim centrom.

Aktivnosti u džematu i vjersko prosvjetni rad

Dnevni namazi-posjeta dnevnim namazima je zadovoljavajuća. U džamiju dolaze vjernici različitih nacionalnosti i iz različitih krajeva. Prava oaza islama. Džume-poseban doživljaj, obzirom da je džuma odabran dan. Srijedom iza jacije i četvrtkom prije podne obrada kur'anskoga pisma.

Četvrtkom iza akšama ili iza jacije namaza se održava halka učenja Kur'ana. Broj učača je u porastu. Petkom iza jacije namaza je (bio) kurs arapskog jezika. Trenutno je kurs obustavljen.

Tribine (halke) su uobičajene subotom. Nedjeljom navečer imamo  halke tefsira tj. tumačenja Kur'ana. Subotom i nedjeljom se održava nastava u vrtiću, mektebu i na Vikend medresi.

Nastava na Vikend medresi, mektebu i vrtiću

Islamska nastava okviru našeg džemata se odvija na tri nivoa,  dva dana u sedmici. Nastavu za predškolski uzrast u vrtiću imamo subotom i nedjeljom, a izvode je Melisa Avdagić- Mehinović, Selma Rizvo i Sohejla Yešilyurt. U vrtiću nastavu pohađa 65 djece uzrasta između 3 i 5 godina.

Nastavu u mektebu pohađa 110 učenika. U protekloj godini izvršili smo neke personalne i sadržajne promjene i reforme u nastavnom procesu. Radimo po udžbenicima Rijaseta IZ BiH, ali pošto imamo znatan broj i djece koja ne razumiju bosanski jezik prinuđeni smo nastavu držati i na njemačkome jeziku. Ovdje mislim i na našu djecu koja teško razumiju bosanski jezik, a još teže ga govore. Mektebsku nastavu trenutno izvode Lejla Biševac, Zineta Subašić i Emsad Ćosić. Uspostavljen je i Savjet roditelja čiji članovi prate izvođenje nastave, brinu se o nekim tekhničkim i organizatorskim pitanjima i pružaju znatnu podršku u tom smislu.

Već  sedmu godinu se odvija nastava na Vikend medresi. Trenutno nastavu pohadja  91 polaznik.Od toga 43 su učači Kur'ana, 48 obrađuju kur'ansko pismo i naravno nastavu iz drugih predmeta. Nastavu na Vikend medresi subotom i nedjeljom izvode Hamza i Zineta Subasic i Emsad Ćosić, Nastava se odvija na bosanskom i njemačkome jeziku u 4 grupe. Ukupan broj polaznika u nastavnom procesu IZ Stuttgart je 265.

Prošle godine u maju reaktiviran je i reorganiziran Omladinski krug koji je nedavno dobio i svoje rukovodstvo i već (su)djeluje kroz aktivnosti džemata.

skupstina2

Pored naših redovnih aktivnosti, održavani su i susreti džematlijki, na kojima su odslušavale predavanja iz nekoliko oblasti, a na sljedećem susretu bi radile test.

Bajrami su u džematu sa svojim ukupnim sadržajima baš bajrami. Nikad se snaga džemata tako vidno i snažno ne osjeti kao kad su bajrami. Bajram namaze smo obavili uz brojnu posjećenost i značajne dobrovoljne novčane priloge. Kurban bajramsku svečanost iz našeg Centra direktno je prenosila RTV Novi Pazar, a taj prijenos je, na zahtjev brojnih gledalaca, repriziran 5 puta i gledan je diljem svijeta. Za kurban bajram je sakupljeno preko 12.000,00 € novčanih priloga i oko 100.000,00 € pozajmice za vraćanje duga.

Iznoseći podatke iz džematske statistike, imam je spomenuo da su prošloj godini bila tri prelaska na islam, jedan prelazak je u pripremi, da su pet džematlija i džematlijki obavili hadž, da su 3 osobe preselile na ahiret, da su obavljena 3 šeriatska vjenčanja, te da je rođeno 17 novorođenčadi.

„Što je posebno važno, kako je rekao imam, plodovi i rezultati našega rada pokazuju da smo od samog početka imali jasnu viziju i strategiju za budućnost. Ako pogledamo današnju nastavu i nastavno osoblje koje brine o toj nastavi, broj polaznika od preko 260 i sedam članova nastavnoga osoblja su činjenice koje govore same po sebi. Da smo ostali na nekom skromnijem broju polaznika koje bi poučavao sam imam, značilo bi da nemamo strategiju za budućnost. Ako uzmemo u obzir neka od imena naše džematske djece u koju smo ulagali i novac i znanje, a koja nam danas pomažu u radu, vidjet ćemo da se radi o vrlo jasnoj i smišljenoj strategiji za budućnost. Emina Čorbo-Mešić, Selma i Zijad Berbić, Sead Subašić prvi hafiz iz Njemačke su naša djeca iz džemata, zatim Selma Omerović-Rizvo, mualima u vrtiću, Emsad Ćosić-nastavnik, Fuad Subašić je takođe dijete džemata-danas vodi OK, Azedin Hodžić dijete iz mekteba, danas radi u Ministarstvu za školstvo i neki drugi“. Izvještaj imama je bez ikakva komentara jednoglasno i uz aplauz usvojen.

skupstina4Izvještaj sekretarice džemata Selme Berbić bio je kratak, sažet i jasan. Džemat trenutno broji 506 članova i većina je do sada uredno izvršavala svoje obaveze. Obzirom da sudbina i životne okolnosti diktiraju pravac kretanja ljudi, mjesto boravišta i djelatnost, tako i bračni par Selma i Zijad Berbić od ove skupštine napuštaju našu sredinu, a time prestaju i njihove aktivnosti u džematu i odboru. Tim povodom predsjednik Kugić im se u ime džemata zahvalio za trud,vrijeme i bespoštedan i ogroman doprinos razvoju zajednice i uz skroman poklon se od njih oprostio.

Dugogodišnji blagajnik Jusuf Julević je u svom preglednom izvještaju prikazao redovne i vanredne prihode i rashode, te trenutno stanje na računima i operativnoj kasi džemata, iz čega se dalo jasno vidjeti vrlo uspješno financijsko poslovanje džemata. Nakon nekoliko postavljenih pitanja i objašnjenja i ovaj izvještaj je jednoglasno usvojen, a onda je ovaj dugogodišnji blagajnik i aktivista saopštio ono što je već od prošle skupštine najavio, rekavši da više nije u stanju vršiti ovu dužnost i da treba ukazati priliku mladim ljudima.

Predsjednik kntrolne komisije Mehudin Slatina je nakon podnesenih izvještaja konstatovao da je kontrola rada i djelovanja organa IZ Stuttgart vršena redovno po kvartalima i da samo može potvrditi sadržaje izvještaja, napomenuvši neke organizaciono tehničke detalje o kojima se treba povesti računa u budućnosti, kao što su mjere zaštite i sigurnosti džemata i džematlija, parkiranja automobila za vrijeme džume i većih skupova u prostorijama, uspostavljanja video nadzora u i oko objekta, rješavanje prostora za pušače i sl.

Inicijativa za izmjenu Statuta skinuta sa dnevnog reda

Ova tačka dnevnog reda je izazvala najviše polemike, žučnih diskusija, uvrijedljivih upadica, a u jednom momentu i do nekontrolisanog urlanja što je dovelo do tačke usijanja, kada je moderator vrlo vješto, pravovremeno i mudro reagirao smirivši situaciju.  Naime, radilo se o prijedlozima za izmjenu nekoliko tačaka Statuta džemata koje se uglavnom odnose na imama i njegove kompetencije, a čije je promjene zastupao Ćulov Nusmir član proširenog odbora. Zagovarano je da se iz Statuta izbrišu paragrafi koji kažu da je „imam po svojoj dužnosti član odbora i ne bira se“, te da se uvede klauzula da se odluke mogu donositi i bez prisustva imama na sastancima odbora, da se skupština svake dvije godine tajnim glasanjem izjašnjava o povjerenju imamu, da se mandat izabranog odbora sa četiri skrati na dvije godine, da u sastav odbora ne mogu ulaziti osobe po užem srodstvu, itd. Po ovim pitanjima iznešeni su protuargumenti od strane imama, predsjednika džemata i nekoliko džematlija, nakon čega je apsolutna većina članova skupštine glasanjem ovu tačku skinula sa dnevnog reda.

Izabran novi odbor

U nastavku se prešlo na dopunjavanje i izmjene članstva u odboru, obzirom da su neki članovi izrazili želju da se oslobode dužnosti, neki mijenjaju mjesto boravka, a neki svoje dužnosti napustili iz revolta i nezadovoljstva, pa je nakon tajnog glasanja izabrano novo rukovodstvo IZ Stuttgart. Za predsjednika džemata je ponovo apsolutnom većinom izabran Dr. Ferid Kugić, za 2. predsjednika Elvir Ibrahimović, za sekretara Fuad Subašić, za blagajnika Senahid Godušević, za vođenje knjivodstva Mirza Ćosić, a u prošireni odbor, Hamid Azemović, Nihad Prošić, Hamdija Prijić i Husein Abdić. U kontrolnu komisiju su izabrani Mehudin Slatina, Jusuf Julević i Hazim Pjanić.

Na kraju kad se sve sagleda i uzme u obzir ono što je ovaj džemat do sada ostvario, i ova skupština je pokazala da se radi o ozbiljnom, velikom i džematu sa jasnim ciljevima i jasnom strategijom razvoja i ostvarenja zacrtanih ciljeva. Pokazala je dakle, vrijednosti i vrline, a i nedostatke i određene slabosti kad je u pitanju pristup sagledavanju tako obimnih i kompleksnih aktivnosti jednog tako složenog džemata, s jedne i odgovornosti za očuvanje onoga što je mukotrpno i sa dosta odricanja postignuto, s druge strane. Žučne rasprave, tendenciozne diskusije, eruptivan izliv emocija i nespremnost za sa(slušanje) drugoga i drukčijeg mišljenja, odraz su nepostojanja samokontrole, nivoa kulture, nivoa inteligencije, nivoa obrazovanja, lične izfrustriranosti i nezadovoljstva, a kad kad i pomanjkanja kućnoga odgoja. Sve u svemu i logično je da ovakvi postignuti rezultati sa sobom i povlače naglašen interes i zanimanje. Tamo gdje takvih rezultata nema, vladaju učmalost, melanholija i dosadna tišina.

Nema komentara.

Upišite komentar