Odabrana noć Lejletul-Kadr

Uzvišeni Allah rekao je:  “Mi smo ga (Kur'an) počeli objavljivati u Noći kadr – a šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 1–5)

 “Mi smo počeli da je (Knjigu, tj. Kur'an) u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi” (Ed-Duhan, 3–4);

 Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ko Noć kadr provede u namazu vjerujući (u njenu vrijednost) i nadajući se (nagradi kod Uzvišenog Allaha), bit će mu oprošteni dotadašnji grijesi.'” Bilježe ga El-Buhari. U drugoj verziji hadisa navodi se da je rekao: “Ko Noć kadr provede u namazu vjerujući (u njenu vrijednost) i nadajući se (nagradi kod Uzvišenog Allaha), bit će mu oprošteni dotadašnji grijesi.”

Od Zirra b. Hubejša, Allah mu se smilovao, prenosi se da je rekao: “Ubejju b. Ka'bu rečeno je da je Abdullah b. Mes'ud rekao: ‘Ko cijelu godinu klanja noćni namaz pogodit će Noć kadr.’ Tada sam čuo Ubejja b. Ka'ba kako se zaklinje i kategorički tvrdi: ‘Tako mi Allaha osim kojeg drugog boga nema, ta noć je u ramazanu! Tako mi Allaha, ja dobro znam koja je to noć! To je noć za koju nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da je provedemo u namazu. To je dvadeset sedma noć, a jedan od njenih znakova jeste i taj da sunce ujutro, nakon nje, izlazi bijelo ne rasprostirući svoje zrake.'” Bilježi ga Muslim.

U predaji koju bilježi Ibn Hibban navodi se: “…a jedan od njenih znakova jeste sunce koje ujutro, nakon nje, izađe bijelo, bez rasprostiranja zraka, kao da je posuda.”

Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista se Noć kadr nalazi u polovini zadnjih sedam dana ramazana. Sunce ujutro, nakon nje, izlazi čisto, bez rasprostiranja svojih zraka.” Ibn Mes'ud kaže: “Pogledao sam u sunce i vidio da je upravo onakvo kakvim ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisao.” Bilježi ga Ahmed.

 Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Lejletul-kadru rekao: “To je dvadeset sedma ili dvadeset deveta noć. U toj noći na Zemlji ima više meleka nego kamenčića.” Bilježi ga Ahmed

 Noć kadr ima posebnu vrijednost koja se ogleda u sljedećem: Ona je na visokom stepenu kod Uzvišenog Allaha. Bolja je od hiljadu mjeseci u kojima nema Noći kadr. To iznosi osamdeset tri godine i četiri mjeseca. U toj noći meleki se spuštaju u velikom broju, tako da njihov broj premašuje broj kamenčića na Zemlji. Veličanstveni Kur'an objavljen je u ovoj noći. Postoji velika mogućnost da se ljudi spase od kazne zbog dobrih djela koja čine u ovoj noći, ali i zbog milosti, oprosta i oslobađanja od Vatre kojima u njoj Uzvišeni Allah obasipa Svoje robove.

To je blagoslovljena – mubarek noć jer obiluje mnogobrojnim dobrima, posebnostima i odlikama.  Ko ovu noć provede u namazu, vjerujući u njenu vrijednost i u Allahovo obećanje u njoj, i nadajući se nagradi koja je u njoj obećana, bit će mu oprošteni grijesi koje je prije nje počinio. U ovoj noći određuju se i zapisuju sudbine stvorenjima za narednu godinu. Onaj ko Lejletul-kadr provede u ibadetu ima veliko mjesto kod Uzvišenog Allaha i dostojan je Allahove milosti i Njegovog oprosta.

Ovu noć treba provesti u različitim oblicima ibadeta kao što je: Čitanje Kur`ana, noćni namaz, traženje oprosta, pokajanje, dova itd. I ne samo to, već moramo to činiti u jačoj i većoj formi. I da čovjek provede cijelu Lejletu-Kadr klanjajući, ne bi bilo previše. Potom dova u ovoj blagoslovljenoj noći. Čovjek treba da moli Allaha puno u namazu ili van njega. Mada je dova u namazu bolja, naročito ona na sedždi, kada je čovjek najbliži svom Gospodaru.

Moleći dovama koje su spomenute u Kur`anu i sunnetu kao i dovom na koju je Poslanik ukazao Aiši, kada ga je pitala: “Ukoliko saznam za Lejletul-Kadr, šta da kažem u njoj?” Odgovara joj, salallahu alejhi ve selem: “Reci: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-‘AFVE, FA’FU ANNI! “Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj koji praštaš i voliš oprost, pa mi oprosti.” (Tirmizi,)

Ili da moli čovjek za stvari koje se tiču njega ili njegovih bližih, ili cijelog ummeta. Ko je bolestan, da moli za izliječenje, ko je siromah da moli za bogastvo. Kao što bi bilo lijepo kada bismo činilu dovu u zadnjoj trećini noći zbog vrijednosti toga vremena.

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi ve selem: “Silazi naš Gospodar na nebesa dunjaluka u zadnjoj trećini noći i govori: “Ko Mi dovi, pa da mu se odazovem, ko nešto traži od mene pa da mu dadnem, i ko traži oprost od Mene, pa da mu oprostim.” (Buhari)

Kao što se prenosi od nekih ispravnih prethodnika da su se pripremali za ovu noć tako što bi se kupali, mirisali i oblačili lijepu odjeću.

Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša Veličanstvenog, da nas uputi da probdijemo Noć kadra i da nas Allah u toj noći obaspe Svojom milošću i podari nam berićet u našim životima, porodicama i imecima. Amin!

Pašo ef. Fetić, muftija IZBNJ

Nema komentara.

Upišite komentar