A šta je Noć moći – Lejletul-kadr? Znadeš li? (Mr. Ferid Dautović)

„Zbilja, Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr! A šta ti misliš, šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci! Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, u njoj silaze zbog odluke svake, u njoj je spas sve dok zora ne svane!“ (El-Kadr: 1-5 )

Po islamu čovjek, kao prognanik iz dženneta na Zemlju, ne ostaje bez Putokaza, Prave staze i Upute. Allah, dž.š., nakon protjerivanja, Ademu, a.s., šalje uputstvo i daje obećanje da će ljudi od Njega dobivati Uputu i da oni koji tu Uputu budu slijedili neće zalutati, neće nesretni biti i oni ne treba da se boje i žaloste. To obećanje, dato u Noći Kadra, je ispunjeno i posljednjom Objavom preko posljednjeg Poslanika Muhammeda, a.s. Objavljivanje Allahovog Vječnog govora, Njegove Riječi, pratilo je na hiljade meleka u toj i drugim noćima. To je najodabranija noć u povijesti čovječanstva, dakle, ne samo umme­ta Muhammeda a.s. Zašto? Zato što je ona iz temelja promijenila odnos ljudi prema Bogu, ljudima, kosmosu, prirodi, životinjama…

To najbolje svjedoči, između ostalog, i govor predvodnika prve hidžre Džafera ibni Ebi Taliba kralju Negusu: „Kralju, naš narod je ogrezao u tami neznanja i iskvarenosti, umjesto vjere u Boga klanja se drvenim idolima. Uto nam Bog posla čovjeka iz našeg plemena i još od djetinjstva među nama poštovana El-Emina. On nam je objasnio, u ime Boga, Jedinoga, da vjerujemo u Jednog pravog i istinitog Boga, da činimo dobra djela i dijelimo milostinju, da budemo iskreni i stameni na riječi, da budemo blagi i dobri prema svojim roditeljima i komšijama, da izbjegavamo silu i razvrat. Zabranio nam je sa ženama vanbračno općiti i u sirotinjsko pravo dirati. Mi smo mu povjerovali …“

To je poruka Noći Kadra, to su moralne vrijednosti koje su svijet učinile ljepšim, pravednijim i humanijim. Kur'an i danas mijenja navike pojedinaca ili zajednica, kao što se to desilo prvi put, jer samo takve prati uspjeh, život pun sreće i zadovoljstva. U toj Noći je ukazana milost svjetovima, svjetlo koje je nadjačalo tamu i otvorilo nove vidike i mogućnosti čovječanstvu. To je bila Riječ koja nije iza sebe imala vlast, vojsku i moć. Ona je bila sama po sebi jaka i moćna. Snažila je oduševljavala i hrabrila. Nemoćnim je bila podrška, moćnicima ukazivala na važnost pravde, nemoralnim na izgubljene moralne vrijednosti a vjernicima je pružala nadu i sigurnost. Džahilijet je bio težak izazov u kome je trebala Riječ Božija naći svoja njedra, svoje utočište, svoj vatan. Rijeka je tražila svoje korito i konačno ga našla u prvim muslimanima, generacijama poslije njih, u nama danas, i ona će uvijek tražiti i nalaziti svoj put do srca ljudskih.

Neizmjerna Allahova milost ukazana je i spuštena te Noći. To je Noć početka objavIjivanja Kur'ana, koji će se nastaviti spuštati i objavljivati 23 god. Na hiljade meleka je spuštalo i pratilo objavljivanje Riječi Božije, koju je Poslanik, a.s., valjano i tačno prenio.

Može li se svijet i zamisliti bez te Noći, bez njenog dara i bez fadileta koje nam donosi, bez moći koju nosi sa sobom? Kako bi svijet izgledao bez te Noći, bez Objave, bez Poslanika, a.s., i poruke s kojom su došli?

U toj Noći dobili smo posljednjeg poslanika Muhammeda, a.s., posljednju Objavu – Kur'an, koja vodi ispravnom putu i čuva od zaborava. „Doista ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji rade dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeke nagrada velika.“ (EI-Isra: 9) Objava Kur'ana bila je objava Riječi Božije, a ne tijela. Bila je to znakovna komunikacija na arapskom jeziku, koga je Bog odabrao za Svoju posljednju Poruku, koju su mogli razumjeti oni kojima je prvo upućena, oni koji su govorili arapskim jezikom.

Te Noći, po predaji Ibn Abbasa, r.a., Kur'an je spušten na nama najbliže nebo odakle je u naredne 23 godine objavljivan postepeno, po potrebi kao odgovor na pitanja i situacije kroz koje je prolazio Muhammed, a.s., i njegovi ashabi. Njeno spuštanje imalo je svoju vertikalu od Boga prema Ploči pomno čuvanoj, Ploči neuništive memorije, Knjizi skrivenoj, a onda na nama najbliže Nebo, zatim Poslaniku, s.a.v.s. Njena horizontala ide od Poslanika, a.s., prema prvim recipijentima, konzumentima koji su je zajedno sa Poslanikom, a.s., vjerovali, prihvatali i živjeli a zatim je prenosili drugima. Slanje Kur'ana od Allaha, dž.š., prema dolje, prema slušaocu, koji prima i vjeruje u poslanu Riječ Božiju je jednosmjerna komunikacija. Tu Riječ Božiju i samo Nju može čovjek koristiti i njome se obraćati Bogu u namazu, a kroz dovu – dvosmjernu komunikaciju, može koristiti jezik koji hoće, govoriti moliti iz hala – stanja u kojem se nalazi, ispoljavajući i iskazujući svoje duboke osjećaje i potrebe tog trenutka.

A šta ti misliš šta je Noć Kadr?

Zbog značaja i fadileta te Noći Allah joj je posvetio cjelu jednu suru, koja se zove El-Kadr – Noć Moći, Odredbe, a spomenuta je i na početku sure ed-Duhan, kao mubarek-noć. U ovim surama (poglavljima) je objasnio značaj, veličinu i fadilte koji je prate.

A šta ti  šta je Noć Kadr? A šta je Noć Moći? Znadeš li?

Ovo pitanje, bez kojeg se moglo nastaviti kazivanje o fadiletima i vrijednostima Noći Kadra u odnosu na druge noći, svjedoči poseban kur'anski stil. Pitanje postavljeno na ovaj način ne ostavlja ravnodušnim nikoga ko ga čita sluša. Naprotiv, ono još više i upečatljivije budi znatiželju i maštu, pitanje šta je to doista Noć Kadr, šta se to zbiva te Noći? Zašto Allah, dž.š., spominje baš tu Noć i naglašava njenu važnost postavljanjem pitanja, nakon što nas je obavijestio da je u njoj poslana Objava. Dakle, nakon pitanja slijede tri važne konstatacije i objašnjenja šta se sve događa u toj Noći. Iz ajeta koji slijede, djelimično se može iščitavati značaj i sve mogućnosti koje se nadaju za pojedinca i zajednicu.

Iza ovog pitanja, šta je to Noć Kadr, slijede odgovori i objašnjenja:

1. Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci!

2. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

3. U njoj je spas sve dok zora ne svane! (El-Kadr: 1-3)

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci

Zašto je Noć Kadr bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema te Noći? Zašto je Allah, dž.š., baš tu Noć odabrao i učinio je tako važnom i značajnom? Jesu li te vrijednosti, fadileti i prednosti vezane samo za tu prvu Noć Objave ili se one ponavljaju svake godine u ramazanu u Noći Kadra? Zašto nam Allah, dž.š., ili Njegov Poslanik, a.s., nisu otkrili i ukazali tačno koja je to Noć ramazana?

Mogli bi postavljati još neka pitanja na koja možemo ili ne možemo dati odgovore sa sigurnošću da je to i zašto je to tako. Ali ono što sigumo znamo je da sve što je kazano u ovoj i drugim surama o ovoj Noći je istina koju valja vjerovati i onda kad nismo u stanju dosegnuti značaj i vrijednosti te Noći i onog što se o njoj govori. Hiljadu mjeseci, spomenuto u suri, može značiti brojku koja simbolizira veličinu i značaj te Noći, a nikako precizno određenje njezinih fadileta, jer Allah, dž.š., spominje i neke druge brojke u Kur'anu koje su samo simboli. Otuda mislimo da nije važno prebrojavanje toga i šta to znači u odnosu na prosječan život čovjeka na Zemlji. Ako i prebrojavamo i kažemo da je to natprosječan ljudski vijek na Zemlji, opet ne mislimo da to znači baš tu vrijednost. Zašto? Zato što vrijednost te Noći, u kojoj Allah, dž.š. objavljuje Kur'an, Uputu, Milost, Lijek… treba da traje do Sudnjega dana, koji nam je nepoznat, nemjerljiv ljudskim mjerilima, i zato nije slučajno upotrijebljena brojka hiljadu mjeseci. Dakle, nemjerljiva je vrijednost i milost Božija spuštena te Noći. Fadilete te Noći mi koristimo svakodnevno učeći i slijedeći Kur'an, koji nam daje mir, zadovoljstvo, sreću, ljubav…Zato iako prebrojavamo da hiljade mjeseci znači natprosječan ljudski vijek, on ne znači ništa ako nas nije dotakla svjetlost i poruka te Noći. Džaba ti je i hiljade mjeseci da živiš, taj život nema nikakve vrijednosti, ma kako se u tom životu osjećao, ako nemaš ništa sa Noći Kadra, ako se na neki način ne vežeš i ne identificiraš sa njenom Porukom. Ovim želimo kazati i da se Noć Kadra obnavlja svake godine, na način da se ponovo objavljuje Kur'an svakom ponaosob bolje kazano, da u toj Noći treba obnavljati savez sa Knjigom koja nam je u rukama, u glavama, u vitrinama, da ćemo je čuvati, slijediti i živjeti. Na taj način ćemo do naredene godine i kraja života koristiti i osjećati vrijednosti te Noći, odnosno Kur'ana. Dakle, lijepo je tu Noć provesti u ibadetu ako to znači jačanje saveza sa Knjigom i ako će taj ibadet imati pozitivan uticaj na naš život, na naš odnos prema Allahu, dž.š., iz koga proizlaze svi drugi odnosi.

Meleki i Džibril se spuštaju u Noći Kadra

„Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, u njoj je spas sve dok zora ne svane!“(El-Kadr: 4-5)

Ona je važna i za meleke, jer se u toj Noći spuštaju na najbliže nebo i na Zemlju. Spušta se i melek Džibril, koga je Poslanik Muhammed, a.s., vidio u njegovom naravnom liku samo dva puta: prilikom prve objave i drugi put na Mindžu. Spuštanje meleka Džibrila te Noći, veselje je i za druge meleke jer ga mogu vidjeti samo tada, te Noći Kadra.

U ovoj noći vjernici osjećaju posebnu smirenost, radost, sigurnost i nadu jer se u njoj svijet meleka jatomice, na buljuke, u grupama spušta među ljude na Zemlju kako su se spuštali i prilikom prve Objave Ademu i posljednje Muhammedu, a.s., ramazana 610. godine. Oni čija srca nisu opterećena i uprljana grijehom bivaju osvijetljena svjetlom vjere, meleka i Kur'ana. Meleki učvršćuju srca naša i noge naše kako bi ustrajali u čuvanju svoje vjere, kako bi znali cijeniti i zahvaljivati na mnogobrojnim Allahovim darovima. Onoga koga ta svjetlost, te Noći Kadra dotakne i osvijetli, ostavljajući svoj trag, svoj biljeg, vidite ga kako tokom cijele godine isijava svjetlost, smirenost, skrušenost i poslušnost.

Ono što je duša za tijelo, to je Kur'an za srce, dušu i misli. Na način kako duša daje život tijelu i oživljava ga, tako isto i Kur'an daje život srcu, duši i mislima. Kako svjetlost sunca pruža mogućnost da gledamo i vidimo stvari onakve kakve one jesu, tako i Kur'an osvjetljava naše srce, dušu, naš vid, da možemo prepoznati pravi od krivog puta i vidjeti stvari i pojave onakve kakve jesu. Tijelo bez duše je mrtvo isto što je i srce bez Kur'ana, to je kao školjka bez bisera.

Meleki svojim spuštanjem na Zemlju mole za oprost grijeha, posebno za one vjemike koji su svjesni svojih grijeha, koji mole za oprost grijeha i znaju da grijehe može oprostiti samo Allaha, dž.š. To je Noć pročišćenja, Noć katarze. Svi se poslije te Noći osjećamo boljim, sretnijim, lakšim, sigurnijim…

Ako u toj Noći očekujemo i nadamo se oprostu grijeha od Allaha, dž.š., onda i sami trebamo oprostiti drugima. Praštajmo i radujmo se što smo oprostili bratu svome, prijatelju, komšiji i rođaku, jer su uvijek bolji oni koji praštaju od onih koji vam nanose uvrede, bol, i čine nepravdu prema vama.

Kako obilježiti Noć Kadr?

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ko ibadet čini u Lejletul-kadru, ispunjen iskrenim vjerovanjem i moleći iskreno oprost, Allah će mu oprostiti ranije grijehe“(one između roba i Boga, a ne tuđe hakove, ako je nekoga prevario, slagao, potvorio, ukrao, itd.).

Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: „Rekla sam: O Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj je noći Lejletul-kadr šta bih u njoj učila? A on je odgovorio: Allahumme inneke ‘afuvvun, tuhibbul-‘afve f'afu ‘anni – Allahu moj Ti si Onaj Koji opraštaš, voliš da oprostiš, pa mi oprosti.“

U posljednje vrijeme se često postavlja pitanje: mogu li se, i na koji način, obilježavati mubarek-noći. U našoj bosanskoj tradiciji do skora se to pitanje uopšte nije postavljalo, jer nam je svaki javno manifestirani vid islama značio puno, jer smo na taj način govorili drugima o sebi, predstavljali naše islamske vrijednosti i našu bosansku tradiciju. Mislim da je naše obilježavanje mubarek-noći mevludima i ilahijama dostojanstveno i prihvatljivo, te bi tako trebalo i nastaviti, a negdje tražiti i nove sadržaje.

Kasim ef. Dobrača je svom prijatelju Eminu ovako odgovorio na postavljeno pitanje: „Htio bih još reći da Lejletul-kadr treba među nama muslimanima podržavati, proslavljati i koristiti kao jednu važnu i podesnu priliku odgojnog, vjersko-moralnog rada i čisto vjerske manifestacije – nastojeći uvijek da se ona pravilno iskoristi u duhovnom islamskom pogledu. To se pak može postići održavanjem prigodnih predavanja – vazova, povodom te mubarek noći, i ličnim ibedetom, učenjem Kur'ana, zikra, salavata, dova itd. U tu svrhu ova noć je istaknuta u Kur'anu i u hadisima, a u tu svrhu kao da je ostala unekoliko ‘sakrivena’, kako bi se koja noć više provela u ibadetu i pobožnom razmišljanju, tragajući za istom. Kad bi ta noć bila tačno određena, mnogi bi se ljudi ograničili na ibadet samo u njoj, kao što neki rade sada sa ramazanom.“

Nema komentara.

Upišite komentar